Senior Photos

Senior Photos

While on retreat Natalie, Haylie, & I went out to go take some senior style photos.